Servei de menjador

Benvolgudes famílies,

El Ple Municipal en sessió de 13 d’agost de 2013 va adjudicar el contracte de la gestió dels menjadors escolars a l’empresa ARAMARK. En la mateixa sessió es varen acordar els preus que regiran pel curs 2013-2014 a l’Escola Bressol Garrofins que es relacionen a continuació:


Servei menjador fix
Servei menjador esporàdic
Preu dinar
4,46 €
5,35 €
Preu berenar
1,00 €
1,19 €

Es considera servei de menjador fix el nen que, com a mínim, es queda 3 dies a la setmana o bé 2 germans que, entre els 2, es quedin un total de 4 dies per setmana.
Aquests preus s’aplicaran fins el dia 3 d’octubre.
En benefici de les famílies s’ha proposat una modificació en els preus del menú de l’escola la qual s’ha d’acordar de nou pel Ple Municipal que es celebrarà el proper dia 3 d’octubre.
La proposta d’acord dels nous preus és la següent:


Servei menjador fix
Servei menjador esporàdic
Preu dinar i berenar inclòs
4,85 €
5,75 €

L’aplicació de la modificació dels preus s’efectuarà el dia següent de l’aprovació pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Moià.

FORMA DE PAGAMENT: El pagament es farà a mes vençut.
ALUMNES FIXOS
A través de rebut bancari.
ALUMNES ESPORÀDICS
Hi dues opcions:
×          A través de rebut bancari
×          A través de transferència bancària: es podran comprar tiquets realitzant una transferència al compte núm.2100-7933-73-2200032615 de La Caixa o al compte núm. 0030-8123-33-0000112271 de Banesto, amb el concepte: “preu dinars i el nom del nen o nena”. Amb el comprovant d'aquest pagament s'haurà d'anar a la cuina on us donaran el tiquets corresponents.

ALUMNES FIXOS QUE UN DIA CONCRET NO UTILITZIN EL SERVEI DE MENJADOR
En el cas que un alumne fix de menjador no pugui quedar-se a dinar algun dia, caldrà avisar abans de 1/4 de 10 del matí a l'escola i li serà descomptat aquest servei. En el cas que no es notifiqui l'absència se li cobrarà el servei.

SERVEI DE MONITORATGE
La modificació de l’ordenança fiscal núm. 21 aprovada inicialment pel Ple Municipal de 6 de juny de 2013 preveu una quota mensual 10,00 € pel monitoratge del servei de menjador pels alumnes fixos. Pels alumnes esporàdics es cobrarà 1,00 € per dia.
El preu del monitoratge s’inclourà en el rebut de la quota mensual de l’escola expedit per l’Ajuntament de Moià, que serà a mes vençut.

Aquí trobareu les fitxes que heu de lliurar a l'empresa: fitxa menjador